Medveď hnedý

Medveď je naša najväčšia šelma. Dĺžka tela samcov môže dosahovať aj vyše 2 m, výška na kohútiku 135 cm a hmotnosť 350 kg. Samice sú omnoho menšie. Mláďatá medveďa sa rodia v januári až februári v brlohu. Pri narodení vážia len okolo 400g, sú veľké asi ako morské prasiatka. Čuch - najlepší zmysel u medveďa, ako aj sluch im začínajú úplne fungovať koncom druhého mesiaca. Medveď je všežravec. Konzumuje zelené časti rastlín, plody, korienky, rôzne bezstavovce a loví aj stavovce najmä menšie, ale príležitostne aj raticovú zver. Medvede obľubujú aj poľnohospodárske plodiny ako kukuricu a obilie - najmä ovos ale aj pšenicu, jačmeň a raž. Niekedy migrujú za bohatým zdrojom potravy aj na veľké vzdialenosti. Tak sa môže stať, že sa na jednom mieste zhromaždí aj viac jedincov, ktoré si vzájomne neprekážajú. Občas sa medveď stane nevítaným hosťom pre chovateľov dobytka či oviec.

Medveď je celoročne chránená zver, ale na základe výnimky sa každoročne povoľuje prísne kontrolovaný lov asi na úrovni 10% z populácie. Medveď patrí medzi živočíchy európskeho významu so základnou spoločenskou hodnotou 2655,51 EUR.

 

Problematika

V prípade, že sa vyskytnú akékoľvek konflikty medzi človekom a medveďom, ľudia obviňujú medvede z premnoženia. Toto tvrdenie je ale nepravdivé a častokrát účelovo zneužívané. Medveďov je práve toľko, koľko je v lese dostupnej potravy a životného priestoru. Problémy vznikajú vtedy, keď človek svojou činnosťou narúša prírodu.

Medvede potrebujú veľký, človekom nerušený životný priestor (biotop). Menšie zásahy do biotopu ešte dokážu zniesť, tým väčším sa prispôsobujú ťažšie.

Medvede najviac ohrozuje:

  • ničenie starých prirodzených lesov, ktoré ich oberá o bezpečný domov a bohaté zdroje potravy
  • výstavba ciest a hotelov, ktoré rozdrobujú ich biotop
  • nadmerné zbieranie lesných plodov (huby, čučoriedky, maliny), čo ich núti hľadať náhradné zdroje potravy
  • spoločné poľovačky a turizmus, ktoré ich vyrušujú
  • lov, ktorý narušuje sociálnu štruktúru ich populácie
  • ľahký prístup k neprirodzeným zdrojom potravy (odpadky a prikrmovanie ľuďmi)
  • dostupná potrava v okrajových častiach lesných komplexov – pestovanie kukurice, pšenice (napr. v okolí Poľany)

Tieto vplyvy spôsobujú, že v niektorých oblastiach sa medvede dostávajú do blízkosti zastavaných častí a niekde aj podporujú synantropizáciu medveďov. Takéto medvede sa stále častejšie dostávajú do konfliktov s človekom, ktoré často končia smrťou medveďa (v rámci povoľovania ochranného odstrelu problémových jedincov). Človek sa však môže správať tak, aby sa týmto problémom vyhol. Iná cesta vedúca k spokojnému spolužitiu človeka a medveďa ani neexistuje.

Synantropizácia medvedej populácie prebieha na dvoch rôznych úrovniach. Najzreteľnejšie sa prejavujú konfliktné prípady synantropných, tzv. kontajnerových medveďov, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudí.

Synantropnými jedincami sa najčastejšie stávajú mladé jedince. Narušenie sociálnej štruktúry populácie, jej premladenie preto zvyšuje riziko vzniku synantropných jedincov. Strata biotopov, ich fragmentácia, lesné hospodárstvo, zvýšený prístup človeka do krajiny, chov dobytka a hospodárskych zvierat, umelé zdroje potravy, neusmernený lov sa považujú spolu so zníženou genetickou životaschopnosťou niektorých populácií za hlavné limitujúce a ohrozujúce faktory v Akčnom pláne pre ochranu medveďa hnedého (Ursus arctos) v Európe.

 

Čo môžete urobiť pre medvede

Chrániť prirodzené biotopy

Podporte aktivity zamerané na záchranu prirodzených lesov a upozornite na tento problém svoje okolie. Rešpektujte zákazy zberu lesných plodov v chránených územiach.

Zamedziť prístupu medveďov k odpadkom

V oblastiach, kde žijú medvede, je potrebné zamedziť ich prístupu k odpadom. Kontajnery umiestnite v silnej kovovej konštrukcii, v garáži a pod. Stanujte len na vyhradených miestach, nenechávajte za sebou odpadky. V žiadnom prípade medveďa neprikrmujte, môže vás zraniť. Navyše zvyšujete jeho závislosť na ľudskej potrave.

Chrániť hospodárske zvieratá a včelstvá

Hospodárske zvieratá dokážu najefektívnejšie chrániť správne vycvičené strážne ovčiarske psy, ktoré nesmú byť uviazané na reťazi. Úle je možné zabezpečiť kovovou konštrukciou. Včelstvo a hospodárske zvieratá sa dajú ochrániť aj elektrickými oplôtkami. Škody, ktoré spôsobí medveď na včelstvách, domácich zvieratách poľnohospodárskych plodinách, uhrádza štát podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Zamedziť nelegálnemu lovu medveďov

Ak získate informácie o nelegálnom odstrele medveďa, informujte o tom políciu, príslušný úrad životného prostredia alebo organizáciu ochrany prírody.

Medveď hnedý je na Slovensku celoročne chránený druh, súčasne je prísne chránený aj podľa viacerých medzinárodných dohovorov. Na jeho lov je potrebné udelenie výnimky Ministerstva životného prostredia SR. Ročne sa v rámci Slovenska povolí lov cca 30 - 40 medveďov.