Výskum Východné Karpaty

1. Funkcie a konflikty krajiny Národného parku Poloniny

2. Monitoring zmien druhového zloženia trávnych porastov na trvalých plochách - predpoklad ich efektívneho managementu

3. Managment of meadows in the Biosphere reserve East Carpathians. 1. Methodology and first results

4. Grasslands in the UNESCO-MAB Biosphere Reserve East Carpathians (Poland, Slovakia,and Ukraine): Influences of Land Use and Management Changes

5. Monitoring of the grassland communities in the East Carpathians Biosphere reserve - basis for the future ilter site?

6. Management of meadows in the Biospehre reserve East Carpathians II. Results after 7 years

7. "Offenland und Sukzession" Open Landscapes and Succession

8. Monitoring druhového zloženia poloprírodných lúk pod vplyvom rôznych spôsobom využívania na trvalých plochách v NP Poloniny

9. Scenáre pre zosúladenie ochrany biodiverzity so znižujúcim sa poľnohopodárskym využitím pohorí Európy

10. Funkcie a konflikty krajiny Národného parku Poloniny

11. Funkcie a konflikty krajiny Národného parku Poloniny

12. MODELLING OF GRASSLAND DISTRIBUTION IN THE POLONINY NATIONAL PARK

13. Multifunctional Land Use - Meeting FutureDemands for Landscape Goods and Services

14. Post-socialist forest disturbance in the Carpathian border region of Poland, Slovakia, and Ukrajine

15. Envisioning upland futures: Stakeholder responses to scenarios for Europe’s mountain landscapes

16. Sustainable Management Recommendations to Reduce the Loss of Agricultural Biodiversity in the Mountain Regions of NE Slovakia

17. Regionálne odlišnosti transformácie horskej poľnohospodárskej krajiny Slovenska

18. Study of sustainable development of protected areas in the National Park Poloniny

19. Drivers of change in mountain farming in Slovakia: from socialist collectivisation to the Common Agricultural Policy

20. International Conference TRANSITION TO A NEW SOCIETY

21. Intenzita zmien využitia krajiny v Biosférickej rezervácii Východné Karpaty (Poloniny)

22. Dlhodobý socioekologický výskum zmien krajiny a biodiverzity v horskom území Národného parku Poloniny v kontexte globálnych zmien

23. Changes in grassland management and plant diversity in a marginal region of the Carpathian Mts. in 1999–2015

24. VPLYV DISTURBANCIE NA DIVERZITU POLOPRIRODZENÝCH VYSOKOHORSKÝCH LÚK – POLONÍN

25. Drivers of change in mountain farming in Slovakia: from socialist collectivisation to the Common Agricultural Policy

26. LAND USE CHANGES’ RELATION TO GEORELIEF AND DISTANCE IN THE EAST CARPATHIANS BIOSPHERE RESERVE

27. AGRICULTURE, LANDSCAPE, BIODIVERSITY: SCENARIOS AND STAKEHOLDER PERCEPTIONS IN THE POLONINY NATIONAL PARK (NE SLOVAKIA)

28. Biodiversity of Carpathian grasslands under impact of socio-economic changes

29. Protected Areas in the Slovak Carpathians as a Contested Resource Between Metropolitan and Mountain Stakeholders On the Road to Local Participation

30. Sustainable Management Recommendations to Reduce the Loss of Agricultural Biodiversity in the Mountain Regions of NE Slovakia

31. International Conference TRANSITION TO A NEW SOCIETY 20–22 March 2014, Podgorica, Montenegro

32. Poloniny z knihy

33. Envisioning upland futures: Stakeholder responses to scenarios for Europe’s mountain landscapes

34. Zmeny využívania krajiny v oblasti vodárenskej nádrže Starina