Hlavné zásady správania sa v CHKO

07.01.2011 14:50

 

 1. Územie CHKO-BR Poľana je prístupné návštevníkom najmä za účelom poznávania prírody a jej ochrany. K tomu slúžia informačné zariadenia, trasy turistických a náučných chodníkov.
 2. V záujme svojej bezpečnosti sa pohybujte len po značkovaných chodníkoch a verejných komunikácia. Neskracujte chodníky
 3. Cykloturistika je povolená len po značených cyklotrasách. Dodržiavajte tieto trasy.
 4. Kladenie ohňa v lese a mimo vyznačených miest je zakázané.
 5. Neznečisťujte vodné toky.
 6. Buďte ohľaduplní voči ostatným návštevníkom, nepoškodzujte značky, orientačné a informačné tabule.
 7. Nechytajte a nerušte hlukom voľne žijúce živočíchy.
 8. Zber lesných plodov je povolený len pre vlastnú potrebu a to iba mimo území uvedených v bode 9.
 9. Prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a chránené areály majú ustanovené osobitné ochranné podmienky. Pohyb v nich je povolený len po značených turistických chodníkoch.
 10. Organizovať hromadné podujatia možno len so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody.
 11. Výskum, prieskum a zber prírodnín možno uskutočňovať len na základe písomného súhlasu orgánu ochrany prírody.
 12. Dodržiavajte pokyny pracovníkov Správy CHKO Poľana, členov lesnej stráže a stráže prírody.

 

foto: P. Albert