Chránený areál Hrochotská Bukovina

04.01.2011 15:16

Chránený areál Hrochotská Bukovina predstavuje biotop, na ktorom sa vďaka zachovanosti prirodzených trávnych porastov, vytvorilo veľmi pestré spoločenstvo rovnokrídlovcov (Orthoptera) s výskytom dvoch vzácnych a ohrozených druhov – Arcyptera fusca a Pholidoptera frivaldskyi.

 

Územie je verejnosti neprístupné.