V CHKO Poľna sa nachádza 22 maloplošných chránených území a 2 chránené stromy. Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana zaberajú 6,12% rozlohy CHKO. (Orientačná mapa CHKO Poľana)

Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana

Maloplošné chránené územia v CHKO

Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana

09.12.2010 09:57
Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana bola vyhlásená v roku 1999 (pôvodne v roku 1972). Zaberá vrcholovú časť Poľany s priľahlými svahmi. Najvýznamnejší je výskyt smrečín na najjužnejšom okraji areálu ich pôvodného rozšírenia v Západných Karpatoch na andezitovom podklade. Pôsobivý je...

Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň

09.12.2010 09:59
  Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň v katastrálnom území Hronec najvýraznejšie reprezentuje typy bukových a jedľobu­kových spoločenstiev typických pre toto územie. Je určená hlavne pre vedeckovýskumné a náučné ciele.   Začlenenie do siete rezervácií Slovenska je významné...

Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor

09.12.2010 09:59
 Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor pokrýva výrazný hrebeň medzi rovnomennou kótou a Hrbom. Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1967, aktualizovaná v roku 2003 . Tvo­ria ju zmiešané 100-150 ročné porasty s výrazným zastúpením buka a jedle, miestami so smrekom, jarabinou a...

Prírodná rezervácia Pri Bútľavke

09.12.2010 10:00
Prírodná rezervácia Pri Bútľavke vyhlásená v roku 1993 s výmerou 21 ha predstavuje zachované územie s pôvodným drevinovým zložením dopĺňané skalnými útvarmi a skalnými stenami. Vzácnosť územia dopĺňa ojedinelý výskyt tisu.   Územie nie je turisticky sprístupnené. Prírodná rezervácia Pri...

Prírodná rezervácia Pod Dudášom

09.12.2010 10:00
Prírodná rezervácia Pod Dudášom sa nachádza v závere Hro­chotskej doliny pod Zadnou Poľanou. Rezervácia je len malým fragmentom pôvodných lesov s vysokou produkciou. Tvorí ju 130-190 ročný porast s výskytom ešte starších jedincov, je ukážkou pozoruhodnej rastovej schopnosti...

Prírodná rezervácia Mačinová

09.12.2010 10:01
Prírodná rezervácia Mačinová, na výmere 4,86 ha predstavu­je typický príklad blokoviska až suťoviska, ktoré vzniklo na okraji lávového prúdu a je charakteristické pre územie vulkanické­ho pôvodu. Lesné spoločenstvá prechádzajú až do bezlesnej kamen­nej suti. Vyhlásená v roku...

Prírodná rezervácia Vrchslatina

09.12.2010 10:01
Prírodná rezervácia Vrchslatina leží západne od obce Sihla na Slatinskom jarku. Predstavuje zamokrené stanovište na ktoré sa viaže zvláštny ekotyp smreka, ktorý je tu napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam v mrazovej polohe schopný reprodukcie. Dô­sledkom kombinácie genetických vlastností a...

Prírodná rezervácia Havranie skaly

09.12.2010 10:02
Prírodná rezervácia Havranie skaly v členitom teréne, ktorý prechádza do skalných stien porastených riasami, lišajníkmi a machorastami dáva predpoklad k prirodzenému vývoju celej geobiocenózy s možnosťou podrobného štúdia. Vyhlásená v roku 1997, výmera je 32 ha.   Okrajom rezervácie...

Prírodná rezervácia Príslopy

09.12.2010 10:02
Prírodná rezervácia Príslopy sa nachádza na rovnomennej lúke juhovýchodne od Želobudzskej skalky. Okrem typických zástupcov druhov rašeliníkov a rosičky okrúhlolistej tu rastie viac druhov močiarnych rastlín.   Rezervácia nie je verejnosti prístupná. Prírodná rezervácia Príslopy,...

Chránený areál Meandre Kamenistého potoka

04.01.2011 15:13
Chránený areál Meandre Kamenistého potoka predstavuje prirodzene meandrujúci tok, ktorým možno dokladovať a študovať tvorbu a dynamiku meandrov.   Kamenistou dolinou popri CHA Meandre Kamenistého potoka prechádza cyklotrasa Okruh okolo Poľany.   CHA Meandre Kamenistého potoka
1 | 2 | 3 >>