Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ.

 

Pôsobnosť Správy CHKO Poľana

 

Mimo CHKO Poľana sa v pôsobnosti Správy CHKO Poľana nachádza 41 maloplošných chránených území. Maloplošné chránené územia zaberajú 1,14% z celkového územia v pôsobnosti Správy CHKO Poľana. 

 

Maloplošné chránené územia mimo CHKO Poľana

 

Maloplošné chránené územia mimo CHKO

Národná prírodná rezervácia Badínsky prales

16.02.2011 15:03
NPR Badínsky prales (30,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov (dorastanie, optimum,...

Národná prírodná rezervácia Boky

16.02.2011 15:07
NPR Boky (176,49 ha) bola vyhlásená v roku 1964 z dôvodu ochrany jednej z najsevernejších lokalít teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych druhov s výskytom zaujímavých geomorfologických výtvorov: kamenných morí, sutí a skalného hríbu Čertova skala. Lokalizácia Kraj:...

Národná prírodná rezervácia Mláčik

16.02.2011 15:09
NPR Mláčik (147,20 ha) vyhlásená v roku 1982 na ochranu zachovaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev jedľovo-bukového vegetačného stupňa, s výskytom lesných mokradí s jelšou a ďalšími fytocenologicky významnými druhmi v nadmorskej výške 690 - 960 m n.m. Lokalizácia Kraj:...

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales

16.02.2011 15:11
NPR Dobročský prales (103,85 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany zvyšku pôvodných, typických karpatských zmiešaných lesov. Cieľom ochrany je zachovať samovoľný vývoj pralesa v rôznych štádiách a umožniť sledovanie vývojových cyklov pre vedecké účely.   Dobročský prales ako chránené územie bol...

Národná prírodná rezervácia Svrčinník

16.02.2011 15:12
NPR Svrčinník (222,49 ha) je situovaná v Kremnických vrchoch, chránená od roku 2002. Predmetom ochrany sú zachované komplexy klimaxových lesných spoločenstiev s prirodzenou druhovou skladbou a štruktúrou drevín, miestami pralesovitého charakteru. Nadmorská výška chráneného územia je 970 – 1313 m...

Prírodná pamiatka Predajnianske vodopády

16.02.2011 15:33
PP Predajnianske vodopády (11,70 ha) bola vyhlásená na ochranu výrazného geomorfologického reliéfu – kaskádovité vodopády, skalné moria, ktoré boli vytvorené dlhodobým pôsobením povrchových vôd a toku Čelno.   Lokalizácia Kraj: Banskobystrický Okres: Brezno Obec: Predajná Katastrálne...

Prírodná pamiatka Králická tiesňava

16.02.2011 15:34
PP Králická tiesňava (20,89 ha) bola vyhlásená v roku 1993 na ochranu tiesňavy Farebného potoka so 7 m vysokým vodopádom v krasových dolomitoch, s výskytom viacerých druhov chránených rastlín a živočíchov. Lokalizácia Kraj: Banskobystrický Okres: Banská Bystrica Obec: Králiky, Banská...

Chránený areál Gavurky

29.03.2011 10:55
CHA Gavurky (57,43 ha) vyhlásený na ochranu zachovaného dubového hája panónskeho charakteru s výskytom teplomilných panónskych a mediteránnych druhov rastlín a živočíchov.   Lokalizácia Kraj: Banskobystrický Okres: Zvolen Obec: Dobrá Niva, Sása Katastrálne územie: Dobrá Niva,...

Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny

18.07.2012 10:00
NPP Mičinské travertíny (3,83 ha) predstavuje v rámci Slovenska ojedinelú, činnosťou človeka málo narušenú lokalitu rozptýleného prameniska s travertínovými kopami. Tvorba travertínov prebieha aj v súčasnosti.   Lokalizácia Kraj: Banskobystrický Okres: Banská Bystrica Obec:...

Prírodná rezervácia Rohy

24.07.2012 09:47
PR Rohy (25,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu ochrany teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev lesostepných plôch. Vyskytujú sa na južných svahoch vedľajšieho – parazitického krátera stratovulkánu Poľany a prenikajú sem z Maďarských hornatín, predovšetkým nadregionálnym...
1 | 2 >>

Všetky maloplošné chránené územia mimo CHKO podľa okresov

 

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ.

 

Maloplošné chránené územia v okrese Zvolen

 

Národné prírodné rezervácie


NPR Boky (176,49 ha) bola vyhlásená v roku 1964 z dôvodu ochrany jednej z najsevernejších lokalít teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych druhov s výskytom zaujímavých geomorfologických výtvorov: kamenných morí, sutí a skalného hríbu Čertova skala.

NPR Mláčik (147,20 ha) vyhlásená v roku 1982 na ochranu zachovaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev jedľovo-bukového vegetačného stupňa, s výskytom lesných mokradí s jelšou a ďalšími fytocenologicky významnými druhmi v nadmorskej výške 690 - 960 m n.m.

Prírodné rezervácie

PR Prosisko (20,80 ha) bola vyhlásená v roku 1998, predstavuje územie s koncentrovaným výskytom preglaciálneho reliktného druhu slovenskej flóry – valdštajnky trojpočetnej Magicovej.

Prírodné pamiatky

PP Pyramída (6,67 ha) je vyhlásená od roku 1999 na ochranu územia s výskytom teplomilnej flóry a fauny, s prvkami panónskych a mediteránnych spoločenstiev v stredohorských podmienkach.

PP Zolniansky lahar (0,32 ha) predstavuje ukážku sopečného bahenného prúdu – laharu z obdobia neogénu, z času hlavných erupcií neďalekého stratovulkánu Poľana.

PP Turovský sopúch (1,22 ha) bola vyhlásená v roku 2001 na ochranu vypreparovaného prívodného sopečného kanála – sopúcha, potvrdzujúceho vulkanickú činnosť treťohorného kremnického stratovulkánu.

Chránené areály

CHA Arborétum Borová hora (45,5 ha) je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene. Slúži k praktickej výučbe študentov, vedecko-výskumnej a osvetovej činnosti, predovšetkým v oblasti lesníckej dendrológie. Všetky jedince nachádzajúce sa na ploche arboréta sú objektmi vedeckého výskumu.

CHA Gavurky (57,43 ha) vyhlásený na ochranu zachovaného dubového hája panónskeho charakteru s výskytom teplomilných panónskych a mediteránnych druhov rastlín a živočíchov.


Maloplošné chránené územia v okrese Detva

 

Prírodné rezervácie

PR Rohy (25,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu ochrany teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev lesostepných plôch. Vyskytujú sa na južných svahoch vedľajšieho – parazitického krátera stratovulkánu Poľany a prenikajú sem z Maďarských hornatín, predovšetkým nadregionálnym biokoridorom rieky Hron.

PR Habáňovo (3,35 ha) reprezentuje zachovanú plochu rašelinných lúk a svahových pramenísk celosvetovo ohrozených mokradných ekosystémov. Územie je významné aj z vedecko-výskumného hľadiska - možnosti sledovania prirodzeného vývoja spoločenstiev.

PR Pstruša (7,36 ha) predstavuje vlhkomilné lúčne rastlinné spoločenstvá s hromadným výskytom kriticky ohrozenej, chránenej korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris).

Chránený areál

CHA Hrončiačka (2,50 ha) predstavuje vlhkomilné lúčne rastlinné spoločenstvá s hromadným výskytom kriticky ohrozenej, chránenej korunkovky strakatej.
 

Maloplošné chránené územia v okrese Brezno

 

Národná prírodná rezervácia

NPR Dobročský prales (103,85 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany zvyšku pôvodných, typických karpatských zmiešaných lesov. Cieľom ochrany je zachovať samovoľný vývoj pralesa v rôznych štádiách a umožniť sledovanie vývojových cyklov pre vedecké účely.

Prírodné rezervácie

PR Predajnianska slatina (11,35 ha) je významné útočisko (refúgium) vlhkomilnej, chladnomilnej flóry a fauny, vrátane viacerých chránených a v rôznom stupni ohrozených druhov. Územie je významné aj z vedecko–výskumného hľadiska – sledovanie vývoja spoločenstiev.

PR Rohoznianska jelšina (4,49 ha) je charakteristická na Slovensku ojedinelým zastúpením rastlinných fytocenóz typu horských jelšín, ktoré sa vytvorili na základe stagnujúcich vôd prameniska.

Prírodné pamiatky

PP Predajnianske vodopády (11,70 ha) bola vyhlásená na ochranu výrazného geomorfologického reliéfu – kaskádovité vodopády, skalné moria, ktoré boli vytvorené dlhodobým pôsobením povrchových vôd a toku Čelno.

PP Jajkovská suť (50,91 ha) reprezentuje sute – skalné moria, ktoré vznikli zvetraním hornín veporidného kryštalinika, hlavne kremencov v rôznom štádiu vývoja, ako ojedinelého biotopu v Slovenskom Rudohorí.

PP Kamenistý potok (7,64 ha) reprezentuje prirodzený charakter horského potoka v značnej dĺžke, s potenciálom ekologickej stability a biodiverzity. Potok je trvalé teritórium kriticky ohrozenej vydry riečnej (Lutra lutra).


Maloplošné chránené územia v okrese Banská Bystrica


Národné prírodné rezervácie

NPR Svrčinník (222,49 ha) je situovaná v Kremnických vrchoch, chránená od roku 2002. Predmetom ochrany sú zachované komplexy klimaxových lesných spoločenstiev s prirodzenou druhovou skladbou a štruktúrou drevín, miestami pralesovitého charakteru. Nadmorská výška chráneného územia je 970 – 1313 m n. m.


NPR Ponická dúbrava (13,34 ha) predstavuje jedno z najstarších chránených území na Slovensku. Je chránené z dôvodu jeho vhodnosti na štúdium vitality a prirodzenej obnovy jedle na kyslom geologickom podloží. V súčasnosti je jedným z hlavných dôvodov jeho ochrany zachovanie prirodzených spoločenstiev kyslých dubových bučín na kremencoch v morfologicky pestrých podmienkach.

NPR Badínsky prales (30,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov (dorastanie, optimum, rozpad).

NPR Plavno (28,08 ha) reprezentuje mimoriadne koncentrovaný výskyt treťohorného reliktu – tisu obyčajného (Taxus baccata). Je to najpočetnejšia lokality východne od B. Bystrice, územie je využívané aj na vedecké a kultúrno-výchovné ciele.

Národné prírodné pamiatky

NPP Harmanecká jaskyňa predstavuje typ pôvodného, zachovaného a mimoriadne rozsiahleho podzemného systému s nezmenenou mikroklímou a stabilným vodným režimom. Nachádza sa v krasovej oblasti Veľkej Fatry, v horskom hrebeni Kotolnica. Jaskyňa bola objavená Michalom Bacúrikom v r. 1932 a sprístupnená v r. 1950.

NPP Mičinské travertíny (3,83 ha) predstavuje v rámci Slovenska ojedinelú, činnosťou človeka málo narušenú lokalitu rozptýleného prameniska s travertínovými kopami. Tvorba travertínov prebieha aj v súčasnosti.

Prírodné rezervácie

PR Kozlinec (9,27 ha) predstavuje izolovaný, reliktný výskyt duba plstnatého (Quercus pubescens) v severnom pásme jeho výskytu na Slovensku. Územie je chránené od r. 1967.

PR Periská (0,8 ha) bola vyhlásená na územnú ochranu rastlinných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom preglaciálneho reliktného druhu Slovenskej flóry – valdštajnky trojpočetnej Magicovej (Waldsteinia ternata ssp. magicii).

PR Jelšovec (5,56 ha) reprezentuje zachovanú ukážku podhorských lužných lesov s mokradnými ekosystémami (rašelinisko), s početným zastúpením chránených a v rôznom stupni ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

PR Uňadovo (3,58 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany koncentrovaného výskytu tisu obyčajného na dvoch fragmentoch pôvodne rozsiahlejšieho lesného porastu severovýchodného okraja Kremnických vrchov. Je súčasťou systému podobných lokalít zameraných na ochranu tisu v rozličných prírodných podmienkach okolia B. Bystrice.

PR Čačínska cerina (2,56 ha) predstavuje severnú hranicu prirodzeného výskytu duba cerového (Quercus cerris) v lesných porastoch teplomilných vápencových dúbrav s výskytom chránených druhov rastlín, najmä vstavačovitých.

PR Urpínska lesostep (5,02 ha) bola vyhlásená v roku 1997 na ochranu enkláv lesostepných spoločenstiev so zastúpením teplomilných a suchomilných druhov rastlín a živočíchov.

PR Stará kopa (4,53 ha) je najmä fytogeograficky významná lokalita teplomilného duba plstnatého (Quercus pubescens) a jeho krížencov za severnou hranicou jeho súvislého rozšírenia, s výskytom chránených vstavačovitých rastlín.

PR Pavelcovo (28,65 ha) je vyhlásená od roku 1998 na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom treťohorného reliktu – tisu obyčajného (Taxus baccata ).

PR Harmanecký hlboký jarok (50,33 ha) predstavuje ukážku koncentrovaného výskytu treťohorného reliktu, tisu obyčajného (Taxus baccata), na pomerne veľkej ploche v oblasti Harmanca. Rezervácia je významná aj z hľadiska vedeckého využitia.

PR Šupín (11,89 ha) reprezentuje geomorfologicky významný a zachovaný komplex skalných útvarov, vymodelovaných v triasových dolomitoch a lokalizovaný vo vápnomilných bučinách, s viacerými prvkami teplomilnej flóry a fauny vysunutými do severozápadnej časti Zvolenskej kotliny.

Prírodné pamiatky

PP Zolná (1,92) bola vyhlásená v roku 1991 s celkovou výmerou 1,92 ha. Predmetný úsek toku Zolná je ukážkou pôvodného stavu meandrujúceho podhorského potoka s prirodzenými brehovými porastami.

PP Horná roveň (1,51 ha) reprezentuje ukážku geologického vývoja a geomorfologických procesov – pôsobenie vonkajších eróznych činiteľov na vulkanické horniny Kremnických vrchov. Selektívnym zvetrávaním sa vytvoril komplex zaujímavých útvarov – skalných stienok, stĺpov, bášt dosahujúcich výšku do 30 metrov.

PP Tajovská kopa (0,27 ha). Dôvodom ochrany prírodnej pamiatky je anorganický motív – útvar pramenných kontinentálnych vápencov – penovcov. Predmetný fenomén je ojedinelý na Slovensku.

PP Králická tiesňava (20,89 ha) bola vyhlásená v roku 1993 na ochranu tiesňavy Farebného potoka so 7 m vysokým vodopádom v krasových dolomitoch, s výskytom viacerých druhov chránených rastlín a živočíchov.

PP Kremenia (3,78 ha) je geologicky a geomorfologicky cenná predovšetkým veľkou pestrosťou povrchových tvarov a sériou odkryvov, na ktorých je možné sledovať priebeh a výsledky procesov prekremenenia.

Chránené areály

CHA Malachovské skalky (10,61 ha) bol vyhlásený v roku 1990 na ochranu významnej geologickej lokality s bizarnými skalnými útvarmi z prekremenených triasových dolomitov chočského príkrovu.

CHA Podlavické výmole (26,77 ha) je charakteristický výskytom chránených druhov rastlín. Napriek ohrozenosti územia antropogénnymi vplyvmi je tu početné zastúpenie najmä druhov z čeľade vstavačovitých.